fbpx

Ligipääsetav veebipood 2025

29.09.2023

Ligipääsetav e-pood on eduka e-kaubanduse alustala. See parandab kogemust kõigile, aitab otsingumootoreid ja järgib 2025. aasta kohustuslikke WCAG standardeid.

Mõeldes tänapäeva e-kaubandusele on märksõnadeks tihe konkurents ja klientide kõrged ootused. See tähendab, et ülioluline on paista teiste e-poodide seast esile, jõuda laia kasutajaskonnani ning pakkuda seejuures ka igale külastajale positiivset kasutajakogemust. Üks viis, kuidas seda saavutada, on keskenduda e-poe ligipääsetavusele kõigi külastajate jaoks – olgu nad erivajadustega inimesed, vanemad kasutajad või erinevate seadmetega sirvijad.

Veebipoe ligipääsetavus mõjutab sinu klientide kasutajakogemust. See omakorda määrab ära millisena hindavad sinu e-poodi otsingumootorid, kuna otsingumootorite huvi on pakkuda kasutajale eelkõige veebilehti, mis vastavad ootustele ja pakuvad positiivse külastuskogemuse.

Kelle jaoks on vaja ligipääsetavat veebi?

Tihtipeale peetakse ligipääsetavust millekski, mis puudutab ainult erivajadustega inimesi. Neid, kelle veebitarbimist mõjutavad nägemisraskused, kuulmishäired, motoorsed ja intellektuaalsed väljakutsed. Lisaks, on tervislikke seisundeid, näiteks epilepsia, mille tõttu võib veebilehe külastus isegi kasutaja elu ohustada. Erinevatest uuringutest selgub, et ligi 17% maailma inimestest omab mõnda puuet. Vananeva elanikkonnaga riikides võib see ulatuda isegi kuni 24%.

Foto: Jess Bailey, Unsplash

E-poe ligipääsetavusest rääkides on aga oluline mõista, et veebi tarbimist raskendavate tegurite nimekiri ei piirdu vaid erivajadustega. On mitmeid teisi asjaolusid, mis muudavad veebikülastuse keerulisemaks ja mõjutavad veelgi suuremat osa külastajaskonnast. Siin on mõned näited:

 • Kasutatavad seadmed – üha enam külastatakse e-poode mobiilsete seadmetega, kus ekraanipind on piiratud ja tavapärase täpse hiire asemel on lehel navigeerimiseks mitte nii väga täpne sõrm. Suur osa külastajaskonnast eelistab navigeerida lehel klaviatuuri abil. Paljudele on see aga koos ekraanilugeriga ainus viis veebilehe külastamiseks;
 • Ühenduskiirus – kuna veebilehti külastatakse üha enam mobiilsetel seadmetel, ei tohi jääda lootma kiirele püsiühendusele, millega avaneb ka kõige mahukam veebileht hetkega;
 • Andmeside piirangud – piiramatu andmeside jääb jätkuvalt paljudele kättesaamatuks ning mahukad lehed tarbivad selle kiiresti ära, tuues kasutajale kaasa lisakulutusi;
 • Keskkond – mitmed e-poe ostud sooritatakse püstijala väljas viibides, kus ere päike võib vähekontrastse lehe puhul sundida kasutajat pingutama, et miski märkamata ei jääks;
 • Tehnilised oskused – väiksemad tehnilised oskused võivad muuta e-poe külastuse oluliselt keerulisemaks, sundides kasutajat pingutama, et lehe funktsionaalsust mõista;
 • Vanus – vanemate kasutajate puhul tuleb lisaks võimalikule nägemis- või motoorsele puudele arvestada ka sellega, et nad ei pruugi olla nii arvutisõbrad kui noorem põlvkond ja ka tehnilisemad terminid võivad raskendada nende kasutajakogemust;
 • Üldine kirjaoskus – kuigi kirjaoskus Eestis on väga kõrge, saab keerulisema terminoloogiaga nii mõnegi külastaja segadusse viia. Lugemist võib raskendada ka düsleksia;
 • Keelebarjäär – sarnaselt kirjaoskusele, muutub lehest arusaamine keerulisemaks, kui lehel on palju keerukaid mõisteid ning leht pole saadaval kasutaja emakeeles.

Ligipääsetavus tähendab seda, et ta on kujundatud ja arendatud viisil, mis muudab selle kasutamise ja sellest arusaamise lihtsamaks. Parandades e-poe ligipääsetavust, parandame tegelikult kõikide sihtgruppide kasutajakogemust, kuna see tõstab lehe jõudlust ja kasutamislihtsust. Kolm kasutajat neljast loobuvad teenuse kasutamisest või katkestavad ostuprotsessi, kui see on nende jaoks ühel või teisel põhjusel liiga keeruline ja tülikas.

Foto: Guillaume Périgois, Unsplash

Veebilehe ligipääsetavuse standardid ja regulatsioonid

2000ndate algusest peale on eksisteerinud lühend WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), mis lahtikirjutatuna tähistab veebisisu ligipääsetavuse juhiseid. Tegemist on mõõdetavate kriteeriumitega, mis hindavad seda, kas leht on ligipääsetav ehk:

 • Tajutav võrdselt erinevate meeltega
 • Kasutatav
 • Mõistetav
 • Robustne

WCAG standard on omakorda jaotatud kolmeks tasemeks – A, AA ja AAA, kus iga tase on eelmisega võrreldes karmimate nõudmistega.

Pikka aega on WCAG standarditele vastavus AA tasemel olnud kohustuslik vaid avaliku sektori veebilehtedele. See muutub aga 2025.a juunis, kui ligipääsetavuse tagamine muutub European Accessibility Act raames kohustuslikuks kõigile veebis pakutavatele teenustele ja veebipõhistele toodetele, sealhulgas ka e-poodidele. 2025 suvel jõustuvad ligipääsetavusnõuded nii veebiteenustele kui ka teistele tehnikalahendustele on koondatud kokku EN 301 549 standardisse. Selle veebirakendusi puudutav osa lähtub just WCAG 2.1 juhistest. Et muuta oma e-pood tulevikukindlaks, tuleks hakata ligipääsetavusele mõtlema juba täna.

Foto: Christopher Gower, Unsplash

Ligipääsetavusaudit kui osa arendusprotsessist

Kui plaanida uue e-poe loomist või olemasoleva ümbertegemist, võiks algusest peale arvestada veebilehe ligipääsetavusega. Kõige lihtsam viis selleks on kaasata nii kujundus- kui ka arendusprotsessi regulaarsed ligipääsetavusauditid. Nende auditite eesmärk on püüda aegsasti kinni probleemsed kohad, vältides hilisemaid parandustöid, mis on oluliselt töömahukamad ja tülikamad.

Opus Online on alates 2020.a olnud partneriks Iirimaal tegutsevale Ocuco’le, kelle tütarettevõte Opticommerce pakub e-poelahendusi prillipoodidele üle terve maailma. Arvestades tegevusvaldkonda, on nende poolt loodud e-poodides äärmiselt oluline, et leht oleks kasutatav ekraanilugeritega (screenreader) ja täies mahus kasutatav klaviatuuri abil. Need kaks tehnoloogiat on nägemisraskustega veebikülastaja peamised abivahendid.

Enne ligipääsetavusauditite kaasamist uute e-poodide arendusprotsessi, viisime läbi ka mitmeid auditeid juba valminud Opticommerce e-poodidele. Valmis veebipoe auditeerimine aitab eelkõige mõista hetkeseisu. Selle põhjal saab hinnata, millises mahus tuleks läbi viia parandusi, et muuta leht ligipääsetavaks. Tihtipeale tuleb aga tõdeda, et peaks kaaluma e-poe täies mahus uuesti loomist. Võrreldes valmispoe ligipääsetavuse parandamisega, on algusest peale ligipääsetavusega arvestamisel kindlasti mitmeid kasutegureid.

Kulukokkuhoid

Varasemates etappides veebipoe ligipääsetavusega tegelemine on oluliselt lihtsam ja kiirem kui valmispoe puhul. Ligipääsetavusega kooskõlas lehe kujundus aitab vältida kulukaid lisaarendusi nagu kontrastsema versiooni loomine. Tehnilisi komponente planeerides on võimalik juba enne arendust kaardistada nende vajadused, et ligipääsetavusnõuded oleksid tagatud. Juba valmis veebipoe puhul on teinekord kasutusel lisarakendused ja komponendid, mille ligipääsetavaks muutmine on peaaegu võimatu ülesanne.

Täpsem lähtepunkt arendajatele

Tähtsat rolli ligipääsetavuse juures mängib interaktiivsete komponentide selgus kasutaja jaoks – millised komponendid on üldse interaktiivsed, milline on hetkel aktiivne, milline fookuses jne. Ei ole haruldane, kui see kõik jääb muude arendustööde taustal tagaplaanile. Nende komponentide ligipääsetavuse hindamiseks tuleks iga interaktiivse komponendi olekud läbi mõelda juba kujundusfaasis, mis omakorda lihtsustab arendajate tööd.

Parem kasutajakogemus

Kujundades lehte kooskõlas ligipääsetavusnõuetega ning võttes fookusesesse hästi struktureeritud sisu, selge navigatsioon ja samu põhimõtteid järgiv disainikeel, muudab see e-poe kasutamise selgemaks ja lihtsamaks kõigi külastaja jaoks.

Otsingumootoritele optimeeritud e-poed

Mitmed veebipoe ligipääsetavust puudutavad parandused aitavad optimeerida veebilehte ka otsingumootorite jaoks. Nendeks on näiteks kirjeldavad tekstialternatiivid piltidel ja semantiline kood. Üha enam eelistavad otsingumootorid lehti, mis on hästi struktureeritud ja semantiliselt vormindatud sisuga. See aitab ka otsingumootoritel paremini hinnata, kas just sinu e-pood võiks sisaldada parimal kujul seda infot, mida kasutaja otsis, tõstes teda tulemustes ettepoole.

Arendustiimi teadlikkus

Paralleelselt arendusega läbiviidavad ligipääsetavusauditid tõstavad terve tiimi teadmisi ligipääsetavusest. Opticommerce e-poodide puhul paistis hästi silma, kuidas iga uue poe arendusega jäi auditis välja toodud ligipääsetavusprobleemide nimekiri aina lühemaks.

Foto: Scott Graham, Unsplash

Auditeerimisprotsess

Veebilehe hindamisel on üheks tuntuimaks näitajaks Lighthouse hinne, mis mõõdab lehe jõudlust, parimate praktikate järgimist, otsingumootorisõbralikkust ja ka ligipääsetavust.

Ligipääsetavuse osa Lighthouse hindes põhineb nendel WCAG juhistel, mida on võimalik tehniliselt kooditasandil kontrollida. Ülejäänud WCAG juhised eeldavad siiski käsitsi kontrollimist või täiendavate töövahendite kasutamist

WCAG standardid on saanud just viimaste aastate jooksul palju kriitikat. Kui ühed arvavad, et need on liiga leebed, siis mõne teise punkti puhul leitakse need jällegi liiga ranged olevat. Eelkõige heidetakse ette seda, et WCAG standardid on liiga tehnilised, ei lähtu alati inimlikust faktorist veebi kasutamisel ning seeläbi ei lahenda reaalseid probleeme. Sellest vastuseisust koorub välja asjaolu, et leht, mis on nõutud tasemel WCAG standarditele vastav, ei pruugi sellegipoolest olla veel täies mahus ligipääsetav.

Viies läbi ligipääsetavusauditit, on lehe WCAG standarditele vastavuse kontrollimine vaid üks osa protsessist. Mitmed ligipääsetavust mõjutavad tegurid, nagu näiteks läbiv disainikeel, üldine keelekasutus, sisu ajakohasus jpm, on nõutavad alles kõige kõrgemal WCAG AAA tasemel või pole üldse piisavas mahus reguleeritud, jättes liiga palju tõlgendamisvabadust. Seetõttu lähtume ligipääsetavuse hindamisel lisaks nõutud standarditele ka inimlikust vaatenurgast kasutajakogemuse juures.

Auditit on võimalik läbi viia erinevas mahus. Mõnikord piisab üksiku lehe ligipääsetavusnõuetele vastavuse hindamisest. Täpsema ülevaate saamiseks tuleb siiski hinnata tervet e-poodi. Auditi käigus kontrollime etteantud viiteid nii manuaalselt kui ka automaatselt. Selle tulemusena valmib põhjalik raport, kus on toodud välja nii konkreetsed probleemsed kohad kui ka soovitused ja ettepanekud nende lahendamiseks.

Foto: Alvaro Reyes, Unsplash

Raporti põhjal joonistub selgelt välja, mis on edasised sammud, et saavutada vajalikul tasemel WCAG standarditele või EU ligipääsetavusnõuetele vastavus, mis aitaks parandada veebipoe üleüldist ligipääsetavust ning seeläbi tervet kasutajakogemust.

Lisaks auditeerimisele on Opus Online arendajad valmis ka aitama ligipääsetavusprobleemide lahendamise või ligipääsetavusnõuetele vastava e-poe loomisega.

Kokkuvõtteks

Ligipääsetavus on muutumas üha olulisemaks aspektiks eduka veebiäri puhul. Ühest küljest on ligipääsetavus miski, millest ei saa üle ega ümber European Accessibility Act tõttu, mis jõustub juba 2025.a juunis. Teisest küljest on ligipääsetavus lahutamatu osa heast kasutajakogemusest, mis aitab silma paista e-kaubandusmaastiku tihedas konkurentsis. Ligipääsetavus mitte ainult ei mõjuta klientide kasutajakogemust, vaid määrab ka otsingumootorite hindamise ja järjestamise.

Selle asemel, et seostada veebipoe ligipääsetavust üksnes erivajadustega külastajatega, tasub näha suuremat pilti ja kõiki tegureid, mis võivad külastajatel veebilehe kasutamisel tekitada raskusi. Muutes ligipääsetavuse üheks kriteeriumiks veebilehe kujundamises ja arendamises, viib see lehe parema jõudluse ja lihtsuse suunas ning suurendab kasutajakogemust kõigi jaoks.

Kas sinu e-pood on tulevikukindel ning ligipääsetav? Võta meiega ühendust, et tellida ligipääsetavusaudit või WCAG standarditele vastava e-poe arendus!

 

Võta ühendust

Me soovime katta kõik Sinu veebiarenduse vajadused, et saaksid keskenduda oma ettevõtte ehitamisele ja kasvatamisele.

Margus Eha

CEO, Business Development